Vedtægter

Regler og vedtægter for Fårevejle Badminton- og Tennisklub

§.1 Navn og hjemsted Klubben er en sammenlægning af Fårevejle Badmintonklub stiftet d. 24. oktober 1939 og Fårevejle Tennisklub stiftet d. 29. september 1981. Klubbens navn er Fårevejle Badminton- og Tennisklub. Klubbens hjemsted er Fårevejle i Odsherred.

§.2 Formål Klubben har til formål, ud fra det frivillige foreningsarbejde, at medvirke til at fremme interessen for badminton- og tennissporten for alle og især for ungdommen.

§.3 Medlemskab Som medlem af Fårevejle Badminton- og Tennisklub kan enhver person, der er fyldt 6 år optages. For medlemmer under 16 år kræves forældrenes samtykke. Ved indmeldelse i klubben modtager ethvert medlem et eksemplar af klubbens vedtægter. I klubben optages såvel aktive som passive medlemmer. Indmeldelse sker skriftligt/elektronisk til klubbens kasserer eller ved personlig henvendelse i klubben.

§.4 Udmeldelse Udmeldelse sker skriftligt/elektronisk til klubbens kasserer. Manglende rettidig kontingentindbetaling kan efter bestyrelsens beslutning betragtes som udmeldelse.

§.5 Kontingent Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december måned og opdeles i følgende grupper: Juniorer under 12 år. Juniorer 12-18 år. Seniorer. Familiekontingent. Kombikontingent. Gæstespillere. Passive medlemmer. Ældrebadminton.

§.6 Eksterne medlemskaber Klubben er medlem af DGI Vestsjælland og anerkender deres love og vedtægter. Bestyrelsen i Fårevejle Badminton- og Tennisklub bemyndiges til at indmelde klubben i de organisationer, denne finder det rigtigst at være medlem af.

§. 7 Bestyrelsen Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer og vælges på den årlige
 generalforsamling. På generalforsamlingen vælges: Formand Kasserer Sekretær Tennisudvalgsformand Badmintonudvalgsformand 1 bestyrelsesmedlem 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for et år ad gangen

Formand kan ikke vælges som udvalgsformand. Alle valg til
 bestyrelsen er for en 2 årig periode. (suppleanter undtaget).
 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed i afstemninger
 i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§.8 Tegningsret Klubben forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren i forening.

§.9 Udvalg Der nedsættes et badmintonudvalg og et tennisudvalg, hvortil de valgte formænd er fødte medlemmer. De øvrige udvalgsmedlemmer skal ikke nødvendigvis være medlemmer af bestyrelsen. Udvalgene kan i øvrigt nedsætte andre udvalg, hvis medlemmer ikke behøver at være medlemmer af bestyrelsen.

§.10 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og ordinær generalforsamling
 afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden og de bestyrelses-
 poster, der skal besættes, sker ved mail til samtlige medlemmer, der har opgivet 
 mailadresse, samt ved opslag på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben,
 senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
 Det reviderede regnskab kan rekvireres hos kassereren 14 dage før generalfor-
 samlingens afholdelse.
 Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer kan stilles af bestyrelsen og ethvert 
 stemmeberettiget medlem.
 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: Valg af stemmetællere. Valg af dirigent. Formanden aflægger beretning. Badmintonudvalgets formand aflægger beretning. Tennisudvalgets formand aflægger beretning. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget. Behandling af indkomne forslag. Valg af formand Valg af kasserer. Valg af sekretær. Valg af badmintonudvalgsformand. Valg af tennisudvalgsformand. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (vælges første gang for et år). Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (vælges for 1 år). Af hensyn til valg af 1. Suppleant
 foretages der lodtrækning blandt de valgte kandidater. Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år). Valg af 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år). Eventuelt.

Alle medlemmer af klubben, der ikke er i kontingentrestance, er valgbare til klubbens
bestyrelse og udvalg. Bestyrelsen vælges for en 2 årig periode, således at formanden, sekretæren, 1 bestyrelsesmedlem og tennisudvalgets formand vælges på ulige årstal og kasserer og badmintonudvalgets formand vælges i lige årstal. Første gang vælges sekretær, badmintonudvalgets formand og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Afstemning sker ved håndsoprækkelse, men hvis bare 1 medlem ønsker det, skal der være skriftlig afstemning. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§.11 Budget Kassereren fremlægger budget for det efterfølgende år til vedtagelse på et bestyrelsesmøde i december måned. Budgettet fremlægges til orientering på generalforsamlingen.

§12. Stemmeret Alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance har stemmeret på generalforsamlingen. Forældre til juniormedlemmer har ligeledes stemmeret på generalforsamlingen med 1 1 stemme pr. Juniormedlem.

§13, Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 del af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt begæring herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker ved mail til samtlige medlemmer, der har angivet en mailadresse til klubben, ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

§.14 Regnskab og revision Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Over klubbens indtægter, udgifter, aktiver og passiver føres et regnskab efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Der føres et regnskab for hele klubben. Årsregnskabet, der revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, skal være forelagt klubbens bestyrelse i revideret stand senest 1 måned før den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være underskrevet af hele bestyrelsen. Kassereren skal ved hvert bestyrelsesmøde underrette bestyrelsen om klubbens øjeblikkelige økonomiske stilling.

§15. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer fremlægges på den ordinære generalforsamling og kan vedtages såfremt 2/3 del af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er der ikke flertal for ændringer på den ordinære generalforsamling indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling (se § 13) og ændringerne kan vedtages på denne ved simpelt flertal.

§16. Æresmedlemmer Bestyrelsen kan udnævne medlemmer, der har gjort en stor indsats for klubben, til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§17. Klubbens opløsning Klubben kan kun opløses, når opløsningen er vedtaget på 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger. Klubbens midler og ejendele bliver da fordelt efter generalforsamlingens beslutning, dog således at alle midler og ejendele anvendes til ungdomsarbejdets fremme i Fårevejle sogn.