Vedtægter

Vedtægter af 30.3.2022 for Fårevejle Badminton- og Tennisklub

Vedtægter af 30.3.2022 for Fårevejle Badminton- og Tennisklub

Vedtaget på generalforsamlingen d. 30.3.2022

§ 1 Navn og hjemsted 

Klubben er en sammenlægning af Fårevejle Badmintonklub stiftet d. 24. oktober 1938 og Fårevejle Tennisklub stiftet d. 29. september 1981. Klubbens navn er Fårevejle Badminton- og Tennisklub. Klubbens hjemsted er Fårevejle i Odsherred.

§ 2 Formål 

Klubben har til formål, ud fra det frivillige foreningsarbejde, at medvirke til at fremme interessen for badminton- og tennissporten for alle og især for ungdommen. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§ 3 Medlemskab 

Som medlem af Fårevejle Badminton- og Tennisklub kan enhver person, der tilslutter sig foreningens formål og er fyldt 6 år optages. For medlemmer under 16 år kræves forældrenes samtykke.  I klubben optages såvel aktive som passive medlemmer. Indmeldelse sker skriftligt/elektronisk til klubbens kasserer eller ved personlig henvendelse i klubben.

 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

§ 4 Udmeldelse 

Udmeldelse sker skriftligt/elektronisk til klubbens kasserer. Manglende rettidig kontingentindbetaling kan efter bestyrelsens beslutning betragtes som udmeldelse.

§ 5 Kontingent 

Det årlige kontingent, banelejetariffer osv. fastsættes af bestyrelsen på bestyrelsesmødet ifm. budgetlægningen. Kontingentet fastsættes endeligt af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

§ 6 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættestil bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

 

Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal. 

 

Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§ 7 Eksterne medlemskaber 

Bestyrelsen i Fårevejle Badminton- og Tennisklub bemyndiges til at indmelde klubben i de organisationer, denne finder det rigtigt at være medlem af.

§ 8 Bestyrelsen 

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer der vælges for to år på den årlige generalforsamling, således at tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Klubbens bestyrelse konstituerer sig selv med

 • Formand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Tennisudvalgsformand
 • Badmintonudvalgsformand

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen tilstræber at træffe beslutninger i enighed. Ellers træffes beslutninger ved simpelt flertal i afstemninger.

§ 9 Tegningsret 

Klubben forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren i foreningen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§ 10 Udvalg 

Der nedsættes et badmintonudvalg og et tennisudvalg, hvortil de valgte formænd er fødte medlemmer. De øvrige udvalgsmedlemmer skal ikke nødvendigvis være medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen og udvalgene kan i øvrigt nedsætte andre udvalg, hvis medlemmer ikke behøver at være medlemmer af bestyrelsen.

§ 11 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden og de bestyrelsesposter, der skal besættes, sker ved mail til samtlige medlemmer, der har opgivet mailadresse, samt ved opslag på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben, senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Det reviderede regnskab og bestyrelsens budgetforslag sendes ud sammen med indkaldelsen.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget. Endelig fastsættelse af kontingent.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af
  • tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og to bestyrelsesmedlemmer i ulige år
  •  1. og 2. bestyrelsessuppleant
  •  2 revisorer (vælges for 1 år).
  •  1 revisorsuppleant (vælges for 1 år).
 • Eventuelt.

Afstemning sker ved håndsoprækning, men hvis bare 1 medlem ønsker det, skal der være skriftlig afstemning.

Alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til klubbens bestyrelse og udvalg. Forældre til juniormedlemmer har ligeledes stemmeret og er valgbare til bestyrelse og udvalg på generalforsamlingen med 1 stemme pr. juniormedlem. Familie/husstandsmedlemmer har 1 stemme pr. familie/husstand.

Forældrerepræsentanter der ikke er aktive medlemmer af FBTK må på intet tidspunkt udgøre et flertal i bestyrelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene gennemgås af bestyrelsen og sendes til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 del af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt begæring herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker ved mail til samtlige medlemmer, der har angivet en mailadresse til klubben, ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

§ 13 Regnskab og revision 

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Over klubbens indtægter, udgifter, aktiver og passiver føres et regnskab efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Der føres et regnskab for hele klubben.

Årsregnskabet, der revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, skal være forelagt klubbens bestyrelse i revideret stand senest 1 måned før den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være underskrevet af hele bestyrelsen. Kassereren skal ved hvert bestyrelsesmøde underrette bestyrelsen om klubbens øjeblikkelige økonomiske stilling.

§ 14 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer fremlægges på den ordinære generalforsamling og kan vedtages såfremt 2/3 del af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er der ikke flertal for ændringer på den ordinære generalforsamling indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling (se § 13) og ændringerne kan vedtages på denne ved simpelt flertal.

§ 15 Æresmedlemmer 

Bestyrelsen kan udnævne medlemmer, der har gjort en stor indsats for klubben, til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 16 Klubbens opløsning 

Klubben kan kun opløses, når opløsningen er vedtaget på 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger. Klubbens midler og ejendele bliver da fordelt efter generalforsamlingens beslutning, dog således at alle midler og ejendele anvendes til ungdomsarbejdets fremme i Fårevejle sogn.